بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران و میزگرد تخصصی بازیافت آب در تصفیه خانه های فاضلاب شهری

 

تاریخ برگزاری: 8 بهمن ماه 1393

محل برگزاري: تهران – تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

برنامه یکروزه ميزگرد تخصصی به شرح ذیل خواهد بود:

برنامه

زمان

پذیرش ثبت نام کنندگان

9-8

بخش اول

 

عزیمت به سمت تصفیه خانه

9:30-9

بازدید از تصفیه خانه

12:30-9:30

ناهار و نماز

13:30-12:30

بخش دوم

 

میزگرد تخصصی چالش های بازیافت آب در تصفیه خانه های فاضلاب شهری

سخنران کلیدی

جلسۀ پرسش و پاسخ

13:40-13:30

15:30-13:40

JoomShaper