اعضای کمیته اجرایی

محمد رضا مهرنیا

 • دبیر همایش

ناصر مهردادی

 • دبیر علمی همایش

سارا نظیف

 • دبیر شورای سیاست گذاری

حسین دلاوری امرئی

 • دبیر اجرایی همایش

محمد علی بنی هاشمی

 • رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران

عباس اکبرزاده

 • مدیر پژوهشکده مهندسی هيدروليک موسسه تحقيقات آب

یعقوب همتی

 • مدیرکل دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران

داود امیر حسینی

 • مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران

رضا امیر نژاد

 • رئیس گروه پژوهش آب و فاضلاب استان تهران

حسین نیک سخن

 • عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

سعید مردان

 • مدیر محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

سید محمد مهدی تقدس

 • کارشناس ارشد کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو

بهمن یارقلی

 • عضو هیئت علمی سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی

محمد حسین صراف زاده

 • رئیس کرسی یونسکو بازیافت آب در دانشگاه تهران

سیده لیلا خاور

 • کارشناس فاضلاب سازمان حفاظت محیط زیست

مهدی نیرو بخش

 • کارشناس معاونت آب وزارت نیرو

انسیه اسماعیلی

 • کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست

محمد مهدی امینی

 • مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

رضا فلاح

 • مسئول کمیته علمی

رضا شیخ سفلی

 • دبیر اجرایی کارگاه تخصصی مدیریت و بازیافت آب در صنعت پتروشیمی

علی رحيم زاده

 • مسئول ارتباط با صنعت

آیدین مرندی

 • مسئول روابط عمومی و دبیرخانه
JoomShaper