گواهی حضور و چاپ مقالات

به کلیۀ ارائه دهندگان مقاله که مقالۀ آن‌ها پذیرفته شده و در همایش ثبت نام کرده اند گواهی ارائه مقاله اعطا خواهد شد. همچنین کلیۀ شرکت کنندگان در همایش گواهی شرکت در همایش دریافت خواهند کرد.

همچنین مقالات برتر در نشریۀ بازیافت آب دانشگاه تهران به چاپ خواهد رسید.

JoomShaper